1. Algemeen
 • 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Stichting Volkskerstzang Harderwijk, hierna te noemen VKZ. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van VKZ, www.volkskerstzang.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
 • 1.2 Door het bestellen van kaarten/tickets geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. VKZ behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.  
 •  2. Prijzen en betalingstermijn
 • 2.1 Prijzen worden binnen de looptijd tot het volgende concert niet verhoogd.
 • 2.2 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van deze fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • 2.3 Alle prijzen op de website zijn in Euro’s en inclusief BTW.
 • 2.4 Betaling dient vooraf te geschieden, via bankoverschrijving.
 • 2.5 Gekochte toegangsbewijzen worden in geval van verlies of diefstal niet vergoed. Indien er om welke reden dan ook geen gebruik van de toegangsbewijzen wordt gemaakt, komt dit voor eigen rekening van de koper. Bij het onverwijld niet doorgaan van een of meerdere evenementen, worden de gekochte toegangsbewijzen niet gerestitueerd.
 •  
 • 3. Gegevensbeheer
 • 3.1 Indien u kaarten bestelt bij VKZ dan worden uw gegevens opgenomen in het adressenbestand van VKZ. VKZ houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
 • 3.2 VKZ respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
 •  
 • 4. Overeenkomst
 • 4.1 Een overeenkomst tussen VKZ en een klant komt tot stand nadat een bestelling door VKZ is bevestigd.
 • 4.2 VKZ behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren.
 •  
 • 5. Overmacht
 • 5.1 VKZ is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 • 5.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.
 • 5.3 VKZ behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geen geval is VKZ gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 •  
 • 6. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
 • 6.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 • 6.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen VKZ en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt een bevoegde rechter kennis, met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.